Traduzir a página com Google

Reportagem Publication logo Maio 31, 2024

Tuning in for a Better Forest

País:

Autor(a):
A jaguar is perched upon a tree.
Inglês

Hearing the Amazon" gives voices to two special projects, developed by scientists together with...

SECTIONS

The following is an English summary of the story "De oren spitsen voor een beter bos" published by De Volkskrant. Below is the full story. Our website offers translation to a variety of languages.

This scientific paper introduces readers to the science of bioacoustics—the study of the sounds made by animals and all living organisms —and shows how promising the sound-based technology is, for protecting vast areas of the Amazon rainforest.

Our research also focuses on the important discoveries facilitated by bioacoustics. Recent revelations include the gradual replacement of bat species in the Barcelona area, the weight loss of Canadian birds due to noise pollution and the study of glacier melt rates in Norway—all made possible by the study of the sound. This non-invasive science has recently gained momentum. Nicola Zolin and Paloma de Dinechin immersed themselves in the work of young bioacousticians using AI to identify sounds in the Amazon rainforest in Brazil, explaining how the presence of a species reflects an ecosystem. 

Through a peer-review, the paper also examines the limits of the technology based on bioacoustics, to detect threats in real-time to the Amazon rainforest. 


Como una organización periodística sin fines de lucro, dependemos de su apoyo para financiar el periodismo que cubre temas poco difundidos en todo el mundo. Done cualquier valor hoy y conviértase en un Campeón del Centro Pulitzer recibiendo beneficios exclusivos.


De oren spitsen voor een beter bos

Wetenschappers bundelen hun krachten om met geluidssensoren naar het Amazone- woud te luisteren. Daarmee willen ze de effecten van de klimaatverandering en menselijke activiteiten vastleggen en het bos beschermen.


Met zijn blote handen vangt Riuler Acosta cicaden, op een december­ ochtend afgelo­ pen jaar. Plaats van handeling: het universiteitsbos van de Federale Universiteit van Amazonas, een beschermd stuk regenwoud van 670 hectare in het noorden van Bra­ zilië. De 29­jarige insectenliefhebber kent de beestjes door en door. Van­ daag vangt hij deze boomkrekels om kunstmatige intelligentie mee te trainen, zodat die de soorten cicaden in het bos kan herkennen op basis van hun zang.

Acosta doet zijn werk in het kader van het zogeheten Providence­pro­ ject. Met dit initiatief, in gang gezet in 2017, willen wetenschappers gelui­ den registreren in alle negen landen die het regenwoud doorkruist, om zo de effecten van de klimaatverande­ ring en menselijke activiteiten vast te leggen. Gevoelige geluidssensoren spelen daarbij een hoofdrol.

‘Deze internationale samenwer­ king biedt een geweldige kans om al onze krachten te bundelen om de Amazone te beschermen’, zegt Emili­ ano Ramalho, directeur van het Mamirauá­instituut. Zijn instituut begon het project samen met de onderzoeksgroep voor bioakoestiek (LAB) van de Polytechnische Univer­ siteit van Catalonië. ‘Dankzij deze intelligente oren kunnen we het leven in het bos begrijpen en op­ lossingen zoeken om de balans te­ rug te vinden die we daar zijn kwijt­ geraakt’, zegt LAB­ directeur Michel André.

Hun missie is ambitieus: zo veel mogelijk dierengeluiden registre­ ren in een database, om daar ver­ volgens geluidssensoren met in­ gebouwde kunstmatige intelligen­ tie mee te trainen, zodat die soorten kan identificeren tussen het onaf­ gebroken geraas van het Amazone­ woud. Zo kunnen wetenschappers meer leren over de aanwezigheid van dieren die anders ongemerkt zouden blijven.

Insecten gelden daarbij als een belangrijke graadmeter voor de gezondheid van het bos. ‘Insecten zijn de meest diverse en talrijke groep organismen’, zegt Acosta. ‘Ze zijn verantwoordelijk voor het mees­ te zadentransport, de meeste bestui­ ving en leveren de grootste bijdrage aan voedingsstoffen in de bodem. Hun afwezigheid kan duiden op een slechte kwaliteit van het leefmilieu, bijvoorbeeld door chemicaliën, ver­ trappen door vee, bosbranden of de invloed van stedelijk licht op hun nachtelijke activiteiten.’

Door een specifieke soort te volgen, kunnen de wetenschappers veranderingen volgen in hun gedrag en zo wijzer worden
over de manier waarop het

« Dankzij deze intelligente oren kunnen wehet leven in het bos begrijpen » len van de Amazone te surveilleren.’Het is nog onzeker of de autoriteiten hier het budget voor willen vrijmaken en hoe goed de methode in de praktijk zal uitpakken.

Zuzana Burivalova, expert bioakoestiek aan de Universiteit van Wisconsin-Madison en niet betrokken bij het Braziliaanse project, spreekt van ‘een veelbelovend initiatief om meer te weten te komen overde biodiversiteit in het bos’. Tegelijkertijd heeft ze haar bedenkingen bij het plan om in real time het woud te beschermen. ‘Het systeem kan inheemse gemeenschappen helpen waar en wanneer er bedreigingen optreden, maar in zulke uitgestrekte gebieden zonder satellietverbindingen kan de praktijk vervolgens weer-barstig zijn.’ Een project waaraan zezelf meewerkte, met boswachters in Madagascar, illustreert het probleem. ‘Ze hadden niet de middelen (zoals politieassistentie, red.) om opte treden tegen criminele bendes.’ Burivalova, die zelf met Sound

Forest Lab de biodiversiteit in bossen onderzoekt met geluidssensoren,ziet ook een ethisch dilemma. ‘Wie proberen we te vangen met dit soort technologie? De mensen die weinig impact hebben op het bos en een boom omhakken omdat ze hout nodig hebben voor hun gezin? Zouden we niet beter achter de grote bedrijven aan moeten gaan, die een grotere rol spelen bij de ontbossing?’ Ondertussen installeert de 42-jarige Izael Da Silva Mendoza geluids sensoren voor Providence in het Mamirauá-reservaat. Hij controleert geregeld of er krokodillen in de buurt zijn, door het geluid te imiteren dat babykrokodillen maken. Een volwassen krokodil reageert daar met een eigen geluid op, waardoor hij weet wanneer hij moet oppassen. Da Silva Mendoza stamt af van de inheemse bevolking die leeft in dit gebied en maakt zich zorgen over illegale visserij. Zijn gemeenschap moet toegang krijgen tot de technologie van de bioakoestiek, zegt hij.

‘Met een systeem dat binnendringers detecteert, kunnen we onze overleving voor meerdere genera-ties veiligstellen.’

RELATED TOPICS

a yellow halftone illustration of a truck holding logs

Topic

Rainforests

Rainforests

RELATED INITIATIVES

yellow halftone illustration of a logging truck holding logs

Initiative

Rainforest Reporting

Rainforest Reporting

Support our work

Your support ensures great journalism and education on underreported and systemic global issues