เราขอเรียกร้องให้นักการศึกษาและนักวิจัยผู้กระตือรือร้นนำแนวคิดเชิงนวัตกรรมเกี่ยวกับปัญหาสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมมาสู่ความเป็นจริง! กองทุน Pulitzer Center Impact Seed Fund (ISF) สนับสนุนโครงการริเริ่มด้านการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ระบบนิเวศและชุมชนของโลกต้องเผชิญ


วัตถุประสงค์

Impact Seed Fund (ISF) เป็นทุนของศูนย์พูลิตเซอร์เพื่อสนับสนุนโครงการการศึกษา การวิจัยหรือโครงการวิทยาศาสตร์ที่มุ่งขยายมุมมองและเพิ่มพูนความรู้ให้กับชุมชน มหาวิทยาลัย นักศึกษาและนักวิชาการ กองทุน ISF จะอำนวยความสะดวกให้ท่านศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนได้ลึกซึ้งกว่าเดิม สำรวจแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆ และนวัตกรรมได้กว้างไกลยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถรับมือผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อป่าฝน มหาสมุทร และวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

ISF ได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความต้องการของนักการศึกษาและชุมชน ช่วยให้ผู้สมัครสามารถสร้างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเร่งด่วนของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับบริบทของท้องถิ่น

หลังจากเปิดตัวครั้งแรกในปี 2565 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ในปัจจุบันกองทุน ISF ครอบคลุมภูมิภาคละตินอเมริกา แอฟริกา และอื่นๆ 


เราเชื่อในพลังของความรู้และบทบาทของการศึกษาและนักการศึกษาในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยแนวทางแบบสหวิชาชีพ ด้วยเหตุนี้ กองทุน ISF จึงเกิดขึ้นเพื่อมอบเงินทุนตั้งต้นแก่นักการศึกษาทั่วโลกที่ต้องการสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นสำคัญๆ ให้กับชุมชนของตน และมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างมีจุดมุ่งหมาย กองทุน ISF ให้การสนับสนุนในระดับจุลภาคเพื่อ:

 • ริเริ่มความร่วมมือใหม่หรือต่อยอดความร่วมมือเดิมระหว่างอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ และนักข่าว
 • เพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน ภาคการศึกษา นักข่าว ชุมชนพื้นเมืองและชุมชนดั้งเดิม
 • ส่งเสริมการใช้สื่อสร้างสรรค์ (เช่น ภาพถ่าย วิดีโอสั้น สารคดี พอดแคสต์) อินโฟกราฟิก ภาพข้อมูล สื่อการสอน กิจกรรมของนักเรียน หรือสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์
 • อำนวยความสะดวกให้สามารถนำข้อมูลในรายงานข่าวไปประยุกต์กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและงานด้านวิทยาศาสตร์อื่นๆ

เป้าหมายของเราคือการสนับสนุนโครงการที่สร้างแรงบันดาลใจ เปลี่ยนแปลงมุมมอง เรื่องราว และวิถีปฏิบัติแบบเก่า ปลุกจิตสำนึกและความเห็นอกเห็นใจให้ผู้คน ด้วยการสนับสนุนจากศูนย์พูลิตเซอร์ กองทุน ISF มุ่งหวังที่จะ

 • ยกระดับความตระหนักและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนและนักการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาอันซับซ้อนที่สัมพันธ์กับป่าเขตร้อน มหาสมุทร และวิกฤตสภาพภูมิอากาศ รวมถึงผลกระทบต่อชุมชนที่เปราะบาง สนับสนุนให้ชุมชนและมหาวิทยาลัยสำรวจแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมเพื่อบรรเทาผลกระทบเหล่านี้
 • เตรียมความพร้อมให้นักเรียนนักการศึกษาสามารถดำเนินการและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการทำลายสิ่งแวดล้อม

แนวทางระดับภูมิภาค


เงินช่วยเหลือระดับภูมิภาค

แอฟริกา

เงินช่วยเหลือสำหรับโครงการริเริ่มด้านการศึกษาหรือการมีส่วนร่วมในแอฟริกาที่มุ่งเน้นไปที่มหาสมุทรหรือความสัมพันธ์ด้านสภาพภูมิอากาศและแรงงาน

an aerial shot of a skinny line of cleared land cutting through a rainforest

เงินช่วยเหลือระดับภูมิภาค

บราซิล

เงินช่วยเหลือสำหรับโครงการริเริ่มด้านการศึกษาหรือการมีส่วนร่วมในบราซิลมุ่งเน้นไปที่ป่าฝน มหาสมุทร หรือการเชื่อมโยงสภาพภูมิอากาศและแรงงาน


เงินช่วยเหลือระดับภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เงินช่วยเหลือสำหรับโครงการริเริ่มด้านการศึกษาหรือการมีส่วนร่วมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มุ่งเน้นไปที่ป่าฝนหรือการเชื่อมโยงสภาพภูมิอากาศและแรงงาน


เงินช่วยเหลือระดับโลก

ทั่วโลก

เงินช่วยเหลือสำหรับโครงการริเริ่มด้านการศึกษาหรือการมีส่วนร่วมในประเทศต่างๆ นอกเหนือจากแอฟริกา ละตินอเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งเน้นไปที่ป่าฝน มหาสมุทร หรือความโปร่งใสและธรรมาภิบาล

ทุนของเราสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านใดบ้าง

 • โครงการความร่วมมือกับนักข่าวที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พูลิตเซอร์หรือนักการศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา
 • โครงการความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ การเรียนรู้ที่นักเรียนมีส่วนร่วม การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ และโครงการสื่อภาคพลเมือง
 • การบูรณาการข้อค้นพบจากรายงานข่าวเข้ากับการสอน การอภิปรายในมหาวิทยาลัย การแข่งขันแฮ็กกาธอนในประเด็นทางสังคม การอภิปรายที่นำโดยนักเรียน และการหารือ
 • การจัดสัมมนาออนไลน์และออนไซต์
 • การผลิตและการเผยแพร่เนื้อหาและภาพเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ (วิดีโอสั้น สารคดี พอดแคสต์)
 • การจัดนิทรรศการขนาดเล็กในมหาวิทยาลัย เช่น นิทรรศการภาพถ่าย หรือการฉายภาพยนตร์
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์กช็อป) ด้านวารสารศาสตร์สำหรับชมรมสื่อสารมวลชนของนักเรียนนักศึกษา
 • กิจกรรมส่งเสริมหน้าที่พลเมืองในประเด็นที่เสนอขอทุน 
 • การสนับสนุนกิจกรรมวิจัย การหาข้อมูลเพื่อปรับปรุงความถูกต้องของการวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่ การบูรณาการข้อมูลหรือความรู้ในหนังสือ

กองทุน ISF มอบเงินทุนตั้งแต่ 2,500-4,500 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ละภูมิภาคจะได้รับงบประมาณแตกต่างกัน ผู้สมัครต้องอ่านหลักเกณฑ์สำหรับภูมิภาคหรือประเทศของตนอย่างละเอียด และต้องสามารถเริ่มดำเนินโครงการที่นำเสนอภายในสี่เดือนหลังจากได้รับอนุมัติทุน

ใช้เรื่องเล่าเป็นแกนกลางของโครงการที่นำเสนอ: โครงการต่างๆ ของศูนย์พูลิตเซอร์ได้สร้าง เรื่องเล่าที่ได้รับการรายงานผ่านสื่อมวลชน เรื่องเล่าเหล่านี้นำเสนอมุมมองของท้องถิ่นอย่างชัดเจน และมักเป็นกระบอกเสียงให้ผู้คนที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียง รายงานเหล่านี้ตีแผ่เรื่องราวและสถานการณ์ที่ไม่ปรากฏผ่านสื่อแต่สำคัญมากต่อการทำความเข้าใจความท้าทายเกี่ยวกับป่าเขตร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมหาสมุทร รายงานของเราใช้ภาพถ่ายคุณภาพสูง เนื้อหาที่มาจากการวิเคราะห์เชิงลึก และแหล่งข้อมูลที่ถ่ายทอดปัญหาอันซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจง่าย รายงานของเราจึงเป็นเครื่องมือทางการศึกษาและการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม และด้วยเหตุนี้ข้อมูลในรายงานข่าวเหล่านี้จึงเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่สำคัญสำหรับโครงการที่จะได้รับทุนจากกองทุน ISF โครงการที่จะเสนอขอรับทุนต้องอิงกับรายงานข่าวอย่างน้อยหนึ่งเรื่องที่ รายงานโดยนักข่าวที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พูลิตเซอร์ 

ใครสมัครได้บ้าง

 1. อาจารย์มหาวิทยาลัยหรือนักวิจัยในสถาบัน
 2. ผู้สมัครสามารถเสนอโครงการในนามกลุ่มนักการศึกษา จากมหาวิทยาลัยในหนึ่งภูมิภาคหรือหลายภูมิภาคของประเทศก็ได้
 3. คุณสามารถอ่านคำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่ข้อมูลประจำภูมิภาคทางด้านบนของเพจสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ละติน อเมริกา และแอฟริกา

เงื่อนไข

 • โครงการเสนอขอทุนต้องใช้และได้แรงบันดาลใจจากการรายงานข่าวอย่างน้อยหนึ่งเรื่องโดยนักข่าวที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พูลิตเซอร์ เช่น นักข่าวจากโครงการ Rainforest Journalism Fund/ Rainforest Investigations Network/ Work/Environment/ Oceans Reporting Network
  • โครงการเสนอขอทุนกับรายงานข่าวต้องมีจุดร่วมในประเด็นที่สำคัญเรื่องป่าไม้ มหาสมุทร หรือสภาพภูมิอากาศและปัญหาแรงงาน โดยต้องมีการรายงานข่าวของ Rainforest Journalism Fund/ Rainforest Investigations Network/ Work/Environment/ Oceans Reporting Network เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมของโครงการ เช่น โครงการออกแบบกิจกรรมร่วมกับนักข่าวเครือข่ายศูนย์พูลิตเซอร์ หรือการบูรณาการข้อมูลสำคัญจากการรายงานข่าวของนักข่าวในกิจกรรมที่เสนอขอทุน
 • กิจกรรมที่เสนอขอทุนจะต้องมีจุดประสงค์เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อกลุ่มเป้าหมายในแวดวงวิชาการ (นักศึกษา หรือคณาจารย์/นักวิจัย) และภาคประชาสังคม โดยต้องสอดคล้องกับเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้
  • ยกระดับความตระหนักและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนและนักการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาอันซับซ้อนที่สัมพันธ์กับป่าเขตร้อน มหาสมุทร และวิกฤตสภาพภูมิอากาศ รวมถึงผลกระทบต่อชุมชนที่เปราะบาง สนับสนุนให้ชุมชนและมหาวิทยาลัยสำรวจแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมเพื่อบรรเทาผลกระทบเหล่านี้
  • เตรียมความพร้อมให้นักเรียนนักการศึกษาสามารถดำเนินการและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการทำลายสิ่งแวดล้อม

กรอบเวลา

เปิดรับสมัคร: 1 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2567

 1. คัดเลือก: 27 พฤษภาคม - 27 กรกฎาคม 2567
 2. ประกาศผล: 31 กรกฎาคม 2567
 3. ประชุมรุปเงื่อนไขและการบริหารเงินทุน: 1 สิงหาคม - 14 สิงหาคม 2024
 4. ระยะเวลาดำเนินการ: 1 สิงหาคม - ธันวาคม 2567
 5. สิ้นสุดโครงการ: 7 - 31 ธันวาคม 2567
 6. รายงานโครงการ : มกราคม 2568

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ