img_4530.jpg

New York Times Magazine Editor Jake Silverstein, Nathaniel Rich, Rafe Pomerance, James Hansen. Image by Kem Knapp Sawyer. New York, 2018.

New York Times Magazine Editor Jake Silverstein, Nathaniel Rich, Rafe Pomerance, James Hansen. Image by Kem Knapp Sawyer. New York, 2018.